[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง : สะเต็มศึกษาส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


 หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบหลักสูตร ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานสะเต็มศึกษา
- นิยามของสะเต็มศึกษา
- ขั้นตอนการของสะเต็มศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปัญหานาพาสู่นวัตกรรม
- ที่มาของปัญหา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เชื่อมโยงความรู้สู่นวัตกรรม
- หน่วยระบบ SI
- การเชื่อมโยงความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการออกแบบนวัตกรรม
- หลักการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเลือกใช้วัสดุในการพัฒนานวัตกรรม
- การเลือกใช้วัสดุในการพัฒนานวัตกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แนวทางการทดสอบนวัตกรรม
- แนวทางการทดสอบนวัตกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เทคนิคการนาเสนอนวัตกรรม
- เทคนิคการนาเสนอนวัตกรรม
| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 150 |
ผู้เขียน : พัชริดา วงษ์หาญ
หน่วยงาน : สพป.อำนาจเจริญ
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เลขที่ 203 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-511019
webmaster: ict@amnat-ed.go.th