[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
เรื่อง : เส้นใยทอฝัน สู่ผลิตภัณฑ์เสื่อกก


 

            เอกสารหลักสูตรท้องถิ่น เส้นใยทอฝัน สู่ผลิตภัณฑ์เสื่อกก จังหวัดอำนาจเจริญ ฉบับนี้ เหมาะสำหรับสถานศึกษานำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยให้สถานศึกษาเลือกกรอบสาระการเรียนรู้ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามบริบทและความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาอาจกำหนดให้เป็นรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือจัดการเรียนรู้สอดแทรกในรายวิชาต่างๆทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม  ประกอบด้วยกรอบสาระการเรียนรู้ จำนวน 3 หน่วย ดังนี้

           หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐาน

           หน่วยที่ 2 การทอเสื่อกก

           หน่วยที่ 3 การนำไปใช้ และการจัดจำหน่าย

           ในการจัดการเรียนรู้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

           1. การเตรียมตัวครู ครูผู้สอนศึกษากรอบสาระการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ให้เข้าใจ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสถานศึกษา ตรียมอุปกรณ์ / สื่อการเรียนรู้/                             แหล่งเรียนรู้ให้พร้อม และดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมที่ออกแบบไว้

           2. การเตรียมผู้เรียนและสร้างบรรยากาศ ครูผู้สอนพึงระลึกเสมอว่า หลักสูตรฉบับนี้ ต้องการเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน และมีทักษะอาชีพ ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรู้จึงควรประกอบด้วยวิธีการหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้                        ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

           3. การวัดและประเมินผล ครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ                      หลังเรียนทุกครั้ง ทั้งนี้มุ่งเน้นทั้งความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ แนวการวัดและประเมินผลมีหลายวิธี เช่น การตอบคำถาม ความสนใจขณะปฏิบัติกิจกรรม การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน เป็นต้น

            อนึ่ง สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรฉบับนี้ เป็นเพียงสาระการเรียนรู้ที่นำเสนอเพื่อความสะดวกใน                           การนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสถานศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ตามความต้องการ

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 66 |
ผู้เขียน : วิลัยวรรณ สุภชาติ
หน่วยงาน : สพป.อำนาจเจริญ
พุธ ที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
เลขที่ 203 หมู่ 7 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โทร.045-511019
webmaster: ict@amnat-ed.go.th